dimarts, 28 d’octubre de 2008

Conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu i mesures correctores
Decret 39/2008 de 4 d'abril, DOCV 5738 de 09/04/08 : "Drets i deures de l'alumnat"

Article 35. Tipificació. Es consideren conductes contràries a les normes de convivència les següents:
a) Les faltes de puntualitat injustificades.
b) Les faltes d’assistència injustificades.
c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats i les classes.
d) Els actes d’indisciplina.
e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat educativa.
f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos.
g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres.
h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres.
i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés d’EA.
j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores pel centre i viceversa.
k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada a pares, mares, tutors per part del centre.
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.
m) La utilització inadequada de les TIC durant les activitats en el centre educatiu.
n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells aliens al procés d’EA durant les activitats en el centre.
o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys.
p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
q) La negativa a complir mesures correctores adoptades.
r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.

Article 36. Mesures educatives correctores:

a) Amonestació verbal.

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o el director.

c) Amonestació per escrit.

d) Retirada de telèfons mòbils o altres aparells
electrònics aliens al procés d’EA, utilitzats de
manera reiterada. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors
legals en presència de l’alumne.
e) Privació de temps de recreació per un període màxim de 5 dies lectius.

f) Incorporació a l’aula de convivència.

g) Realització de tasques educadores per l’alumne en horari
no lectiu. La realització d’estes tasques no es podrà prolongar per un
període superior a cinc dies lectius.

h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o
complementàries durant els 15 dies
següents a la imposició de la mesura.

i) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un
període no superior a 5 dies lectius. Durant la impartició d’eixes
classes romandrà en el centre efectuant treballs
acadèmics encomanats pel professorat que li
impartix docència. El cap d’estudis organitzarà l’atenció a este alumnat.

Totes les mesures hauran de ser comunicades
formalment als pares, mares, tutors d'alumnes menors.

2. Per a aplicar les mesures correctores no serà
necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari. Per a la imposició de les mesures h) i i) serà preceptiva l’audiència a l’alumne o als pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors
d’edat, en un termini de 10 dies hàbils.

3. Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives.


dilluns, 27 d’octubre de 2008